Maksas pakalpojumi

Par internāta telpu nomu un inventāra īri 2020./2021.m.g.
Maksa mēnesī 6.00 €

Apstiprināts Saldus novada domes sēdē, sēdes protokols Nr. 1, 2019. gada 24. janvārī, 63.§ “Par uzturēšanās maksas noteikšanu Kalnu vidusskolas internātā

Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus,  Saldus nov. LV-3801
Reģ. Nr.LV9000914646

AS SEB UNIBANKA
Norēķinu konts LV42UNLA0050014277525
Bankas kods UNLALV2XXXX

AS Swedbank
Norēķinu konts LV39HABA0551027582720
Bankas kods HABALV22XXX

AS CITADELE
Norēķinu konts LV60PARX0012797400003
Bankas kods PARXLV22XXX

AS LUMINOR BANKA
Norēķinu konts LV25RIKO0002013175097
Bankas kods RIKOLV2XXXX

Ēdināšanas pakalpojumi 2021./2022.m.g.