Maksas pakalpojumi

Par internāta telpu nomu un inventāra īri 2018./2019.m.g.
Maksa mēnesī 6.00 €

Apstiprināts Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta pārvaldē 2016. gada 26. maijā, protokols Nr.5/52.

Nīgrandes pagasta pārvalde
Ventas iela 2, Nīgrandes pag., Saldus nov..
Reģ. Nr.LV90000069351
AS SEB UNIBANKA
Norēķinu konts LV21 UNLA 0015 0111 3057 0
Bankas kods UNLALV2X

 

Par ēdināšanas pakalpojumu 2018./2019.m.g.
Vecuma grupas:

1.-4. klase              brīvpusdienas

5.-9. klase              0.60 €/dienā
10.-12. klase

 

 

brokastis      0.70 €/dienā

pusdienas    1.60 €/dienā

vakariņas     1.00 €/dienā

 

Z/S “Ievas”
48501007369
“Ievas”, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Luminor
RIKOLV2X
LV37RIKO0002930242563