Dokumenti

Kārtība kādā tiek nodrošināts attālinātās mācīšanās process

Ētikas kodekss
Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Saldus novada pašvaldībā
Pašvērtējums
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas nolikums