10.klases skolnieces Paulas Stepanovas projekts

Mans pagasts

12.klases skolniece Elīza Trinko

INTERESANTA INFORMĀCIJA

IESKATIES VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA MĀJAS LAPĀ

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Mācību iespējas Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā

Attālinātā supervīzijas sesija projekta PuMPuRS ietvaros

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas 10 skolotāji piedalīsies attālinātā supervīzijas sesijā 11. martā plkst. 13:00

Informācija par diagnosticējošajiem darbiem un Uzdevumi.lv iespējām

 

 

 

Ko gaidīt no diagnosticējošajiem darbiem?

Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums – kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam tie domāti un kā tie ietekmē bērna mācību rezultātus. Savukārt skolēni nereti uztraucas, jo valda neziņa, ko īsti gaidīt no šiem darbiem un kam būt gataviem. Lai atbalstītu vecākus un skolēnus šajā laikā, piedāvājam informatīvu rakstu par diagnosticējošajiem darbiem un ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv.

Kas ir diagnosticējošie darbi un kāds ir to mērķis?

Diagnosticējošos darbus veido Valsts izglītības satura centrs. Ik gadu tiek organizēti divi darbi 3. klasei (mācību valodā un matemātikā) un trīs darbi 6. klasei (mācību valodā, matemātikā un dabaszinībās). Mazākumtautību izglītības programmās paredzēts arī papildus diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

Šo valsts pārbaudes darbu galvenais mērķis ir noskaidrot, vai izglītojamais ir apguvis pamatizglītības standartā noteiktās zināšanas un prasmes. Diagnosticējošā darba rezultāti palīdz pedagogam noteikt bērna zināšanu līmeni, kā arī saprast, kāds atbalsts viņam ir vajadzīgs, lai līdz mācību gada noslēgumam pilnveidotu un nostiprinātu apgūstamās zināšanas.

Kā diagnosticējošie darbi ietekmē bērna mācību rezultātu?

Diagnosticējošo darbu rezultātu vērtē procentos, tomēr šis rezultāts neietekmē skolēna vērtējumu ne semestrī, ne mācību gadā. Kad diagnosticējošais darbs ir pabeigts un novērtēts, skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem par bērna zināšanām.

Lai mazinātu satraukumu par pārbaudījumu saturu, vecāki kopā ar bērniem var laicīgi izmēģināt diagnosticējošo darbu uzdevumus. VISC mājaslapā ir publicēti iepriekšējo gadu darbu uzdevumi, ko bērns var izdrukāt un izpildīt mājās, pēc tam pārrunājot savas atbildes ar vecākiem vai skolotāju.

Kā diagnosticējošo darbu laikā izmantot Uzdevumi.lv?

Portālā Uzdevumi.lv vecākiem un bērniem ir iespēja iepazīties ar diagnosticējošo darbu treniņuzdevumiem, kas palīdzēs izprast to struktūru, kā arī nostiprināt zināšanas un atkārtot jau iepriekš apgūto mācību vielu. Portāla treniņuzdevumi ir veidoti, balstoties uz iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem, un papildināti ar dažādām variācijām, pareizajām atbildēm un to skaidrojumiem.

Klikšķiniet uz saites, lai atvērtu diagnosticējošā darba treniņuzdevumus: Diagnosticējošo darbu treniņgrafiks

Diagnosticējošo darbu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu, kas papildus katram izpildītajam uzdevumam sniegs arī pareizo atbildi un tās skaidrojumu. Papildus bez maksas atkārtot mācību vielu bērns var arī Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”, lasot teoriju un risinot uzdevumus dažādās skolas tēmās.

Ja ir neskaidrības par pašu darbu vai darba procesu, nebaidieties vērsties pie bērna skolotāja un lūgt papildus informāciju! Vēlam veiksmi!

VAM mācību stundu atstrādāšanas grafiks

Nīgrandes pagast Kalnu vidusskolas VAM programmas mācību stundu atstrādāšanas grafiks

VAM grafiks

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ansamblis

Projekta apraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Mūsu skola projektā piedalās kopš 2017./2018.m.g.

Pateicoties projektam skolēni veiksmīgi pabeidza pamatskolu.

Mūsu skolas direktore Ineta Gangnusa un PuMPuRS projekta koordinatores Sandra Liepiņa un Daina Ektermane piedalijās PuMPuRS reģionālā konference Kuldīgā 29.03.2019.

Mērķgrupa

 • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei

Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai mūsu skolā:

 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, speciālās izglītības pedagogs);
 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;

Projekta īstenošanas laiks

03.2017. – 12.2022.

2020./2021. m. g.

 

 • Individuālās konsultācijas tiek realizētas:
  1. angļu valodā
  2. latviešu valodā,
  3. matemātikā,
  4. ģeogrāfijā,
  5. bioloģijā
  6. informātikā,
  7. sportā

Projekta darbā iesaistījušies 11 pedagogi, atbalsts tiek sniegts 24 izglītojamiem.

 • Ekonomiskais atbalsts – ēdināšanas izdevumu kompensācija – tiek realizēts, atbalstot 12 projekta dalībniekus.
 • Konsultatīvais atbalsts

 

Pedagogu profesionālā pilnveide

2020. gada 2.-9. oktobrī ESF projekta “PuMPuRS” ietvaros 23 pedagogi apmeklēja kursus “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai”. Lektors Agris Timmermanis.